";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештење Пописне Комисије општине Мајданпек

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Прелиминарни спискови са резултатима избора кандидата за пописиваче истакнути су на огласној табли СО Мајданпек и Месне Канцеларије Доњи Милановац.

Обавештавају се кандидати са редним бројевима пријава изнад црте (рачунајући и резервне кандидате), да у периоду од 25. до 29. августа од 8,00 до 14,00 часова, дођу у пописну канцеларију (зграда СО Мајданпек, I спрат, канцеларија број 22) како би потврдили своје учешће у попису.

 

Изабрани кандидати су дужни да том приликом поднесу на увид пописној комисији следећа оригинална документа, као и копије свих тражених докумената:

-          личну карту или пасош;

-          диплому или уверење о стеченој стручној спреми (студенти који нису у могућности да донесу диплому о завршеној средњој школи, уколико је на факултету, могу да поднесу као доказ само индекс са овереним семестром у 2011, изузетно апсолвенти могу да имају оверену 2010.годину);

-          уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање, односно оверен картон са евиденције који имају код себе (само незапослени кандидати);

-          уверење надлежног суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута отпужница, може се доставити накнадно (до почетка обуке);

-          оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2011. години.

 

Поред наведених докумената, кандидати су дужни да приложе и свој део Пријаве за учешће у попису (образац П-4б) ради провере редног броја пријаве. Сваки кандидат који је изабран мора имати отворен текући рачун на своје име.

 

Сматраће се да је кандидат одустао од рада у попису уколико се у предвиђеном термину не јави пописној комисији и не поднесе на увид тражена документа и оригиналан Образац П-4б који је попунио приликом пријављивања за учешће у попису.

 

За кандидате који су на прелиминарној листи рангирани испод црте (редни бројеви испод последњег кандидата, односно резевног кандидата), пописна комисија ће, ако неки од кандидата који су ушли у ужи избор не буду изабрани након провере докумената, организовати 31. августа у 11,00 часова у великој сали СО Мајданпек, прозивку првих 30 кандидата који су при првој селекцији остали испод црте у свим насељима, све док се за свако насеље не обезбеди потребан број пописивача за обуку.

 

Кандидати чији редни бројеви пријава нису на списку, немају задовољавајући рукопис, односно нису адекватно попунили пријаву и стога нису могли бити бодовани.

 

 

ПОПИСНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

БРОЈ: 052-2 ДАТУМ: 24.08.2011.ГОД.