";} /*B6D1B1EE*/ ?>

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО

И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11), чл. 60.-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10)  

О г л а ш а в а  

Ј А В Н И   У В И Д

У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

Нацрт Просторног плана општине Мајданпек (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Мајданпек на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), обухватају подручје административне територије општине Мајданпек . 

1. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, ОД 21. ЈУНА ДО 21. ЈУЛА 2012. ГОДИНЕ. 

У складу са чл. 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова у згради скупштине општине Мајданпек. Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана дана 10. јула 2012. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општине Мајданпек , у улици Светог Саве бб. 

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи Мајданпек, 19250 Мајданпек, Светог Саве бб, у току трајања јавног увида, закључно са 23. јулом 2012. године.  

2. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 27.јула  2012. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, ул.Светог саве бб, Мајданпек. Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ЈП Смедерево и представници општине Мајданпек.

Јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа и стратешке процене јавно износи свој став.

  

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ