";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештење

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Nor

Република Србија

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, грађевинарство

и стамбено-комуналне послове

IV Број: 501-2/2010-03

Дана: 22.02.2010. год.

МАЈДАНПЕК

 

На основу члана 10. став 1. и 2., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04), даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње пумпне станице за канализациону мрежу у Мајданпеку, по захтеву који је поднео носилац пројекта Општина Мајданпек заведен под бројем 501-2/2010-03.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраном подручју, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта на животну средину, узимајући у обзир критеријуме прописане Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 84/05).

 

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Мајданпек, Светог Саве бб, канцеларија број 19, од 10-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Министарству животне средине и просторног планирања на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.