";} /*B6D1B1EE*/ ?>

ПГР Доњи Милановац - ЈАВНИ УВИД

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11 , 121/12,42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС), чл. 60.-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10)

 

О г л а ш а в а

Ј А В Н И   У В И Д

У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ  

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Нацрт Плана генералне регулације насеља Доњи Милановац, општина Мајданпек (у даљем тексту: Нацрт плана генералне регулације) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља Доњи Милановац на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), обухвата подручје  насеља Доњи Милановац са засеоцима и викенд насељима, катастарска општина Доњи Милановац .

 

1. Јавни увид у у Нацрт плана генералне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се у трајању од 30 дана, од 18.јула до  18. августа 2014. године.

У складу са чл. 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Нацрт плана генералне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова у згради скупштине општине Мајданпек. Јавна презентација Нацрта плана генералне  регулације и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана дана 31. јула 2014. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, у улици Светог Саве бб.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана генералне регулације  и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи Мајданпек, 19250 Мајданпек, Светог Саве бб, у току трајања јавног увида, закључно са 18.августом 2014. године.

2. Јавна седница комисије за јавни увид на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 26. августа 2014. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, ул.Светог саве бб, Мајданпек.

Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача Југословенски институт за урбанизам и становање ''ЈУГИНУС '' доо, Београд и представници општине Мајданпек. Јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач плана и стратешке процене јавно износи свој став.

 

 

 

Овде можете преузети: