";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Јавни увид - ПДР 110kV

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ


У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11 , 121/12,42/13-УС, 50/13-УС , 98/13-УС, 132/14  и 145/14) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10)

О г л а ш а в а
Ј А В Н И   У В И Д
У Нацрт Плана детаљне  регулације коридора далековода 110 kv између ТС 110/35 kv "Мосна" и ТС 110/35 kv "Никине воде",  деоница на територији општине Мајданпек
и
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације коридора далековода 110 kv између ТС 110/35 kv "Мосна" и ТС 110/35 kv "Никине воде",  деоница на територији општине Мајданпек


Нацрт Плана детаљне  регулације коридора далековода 110 kv између ТС 110/35 kv "Мосна" и ТС 110/35 kv "Никине воде",  деоница на територији општине Мајданпек (у даљем тексту: Нацрт плана детаљне регулације) и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације коридора далековода 110 kv између ТС 110/35 kv "Мосна" и ТС 110/35 kv "Никине воде",  деоница на територији општине Мајданпек (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), обухвата коридор ширине 60м , од ТС 110/35 kv "Мосна" ка  ТС 110/35 kv "Никине воде" , површине 50.38.73,74 м2 , у катастарским општинама Тополница и Клокочевац .

1. Јавни увид у у Нацрт плана детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се у трајању од 30 дана, од 16. марта до  15. априла 2015. године.
У складу са чл. 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Нацрт плана детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова у згради скупштине општине Мајданпек. Јавна презентација Нацрта плана детаљне регулације и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана дана 25. марта 2015. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, у улици Светог Саве бб.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана детаљне регулације  и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи Мајданпек, 19250 Мајданпек, Светог Саве бб, у току трајања јавног увида, закључно са 15.априлом 2015. године.
2. Јавна седница комисије за јавни увид на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 20. априла  2015. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, ул.Светог саве бб, Мајданпек.
Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача ''GeoEXPERT'' доо, Суботица и представници општине Мајданпек. Јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач плана и стратешке процене јавно износи свој став.
 
 
Овде можете преузети: