";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

14.08.2015.


Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Мајданпек а на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( ''Службени гласник РС'' број 64/15),  објављује:
ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 за кп.бр. 3473/33 и део кп.бр. 4288/1 КО Доњи Милановац, за надзиђивање поткровља на административној згради у Доњем Милановцу. Подносиоц захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Општина Мајданпек, Светог Саве бб, Мајданпек.

TEКСT OБAВEШTEЊA

ТЕКСТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА