";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

08.09.2015.

 

OБAВEШTEЊA OДEЉEЊA ЗA УРБAНИЗAM, ГРAЂEВИНAРСTВO И СTAMБEНO-КOMУНAЛНE ПOСЛOВE

 

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње објекта радио базне станице ''BR20/BRU20C258-Бољетинско брдо''постављање 3 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 1180 КО Бољетин у Бољетину, место звано Гребен, општина Мајданпек, по захтеву који је поднео носилац пројекта Телеком Србија“ АД Београд, ул.Таковска бр.2 , заведено под бројем 501-15/2015-03.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње објекта радио базне станице ''Казан UMTS-ZAQ02'' – постављање  3 нове панел антене са пратећом опремом на постојећем стубу на катастарској парцели број 23 КО Голубиње у Голубињу, општина Мајданпек, по захтеву који је поднео носилац пројекта Телеком Србија“ АД Београд, ул.Таковска бр.2 , заведено под бројем 501-16/2015-03.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње објекта радио базне станице ''BR12/BRU12-Рудна Глава'' – постављање  2 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 6207 КО Рудна Глава у Рудној Глава, општина Мајданпек, по захтеву који је поднео носилац пројекта Телеком Србија“ АД Београд, ул.Таковска бр.2 , заведено под бројем 501-17/2015-03.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње објекта радио базне станице ''BR19/BRU19-Мироч'' – постављање  3 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 4191/1 КО Голубиње у Голубињу, општина Мајданпек, по захтеву који је поднео носилац пројекта Телеком Србија“ АД Београд, ул.Таковска бр.2 , заведено под бројем 501-18/2015-03.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА