";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

10.11.2015.гoд.

Република Србија
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, грађевинарство
и стамбено-комуналне послове

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна процена утицаја на животну средину изградње НН мреже и прикључка на нисконапонску мрежу изграђеног стамбеног објекта, по захтеву који је поднео носилац пројекта Трујић Драгутин из Лескова, заведено под бројем 501-23/2015-03.

TEКСT  OБAВEШTEЊA