";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11 , 121/12,42/13-УС, 50/13-УС , 98/13-УС, 132/14  и 145/14) и члана 57 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( ''Службени гласник РС'' број 64/15)

 

О г л а ш а в а

Ј А В Н И   У В И Д

У Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Мајданпек,

са Извештајем о стратешкој процени утицаја Измена и допуна

Плана генералне регулације за насеље Мајданпек на животну средину

 

Нацрт Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Мајданпек, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Мајданпек на животну средину  (у даљем тексту: Нацрт плана генералне регулације са Извештајем о стратешкој процени утицаја ), обухвата површину  968 ха, у катастарској општини Мајданпек, општина Мајданпек .

1. Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације са Извештајем о стратешкој процени утицаја одржаће се у трајању од 30 дана, од 23.јула до  22. августа 2016. године.

У складу са чл. 54-61. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања Нацрт плана генералне регулације биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова у згради скупштине општине Мајданпек. Јавна презентација Нацрта плана генералне регулације и Извештаја о стратешкој процени утицаја, биће одржана  дана 2. августа 2016. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, у улици Светог Саве бб.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана генералне регулације и Извештај о стратешкој процену утицаја плана на животну средину, могу доставити у писаној форми општинској управи Мајданпек, 19250 Мајданпек, Светог Саве бб, у току трајања јавног увида, закључно са 22.августом 2016. године.

2. Јавна седница комисије за јавни увид на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 26. августа 2016. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Општине Мајданпек.Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача ''ЈУГИНУС '' доо, Београд и представници општине Мајданпек. Јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач плана јавно износи свој став.

 

Овде можете преузети

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Мајданпек

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МАЈДАНПЕК НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ