";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11 , 121/12,42/13-УС, 50/13-УС , 98/13-УС, 132/14  и 145/14) и члана 57 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( ''Службени гласник РС'' број 64/15)

 

 

О г л а ш а в а

Ј А В Н И   У В И Д

У Нацрт Плана детаљне регулације за туристичко насеље „Ладне воде“,са Извештајем о стратешко ј процени утицаја

Плана детаљне регулације за туристичко насеље „Ладне воде“ на животну средину

 

Нацрт Плана детаљне регулације за туристичко насеље „Ладне воде“, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за турисстичко насеље „Ладне воде“ на животну средину  (у даљем тексту: Нацрт плана генералне регулације са Извештајем о стратешкој процени утицаја ), обухвата површину 28,30 ха, у катастарској општини Доњи Милановац и катастарској општини Бољетин, општина Мајданпек .

1. Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације са Извештајем о стратешкој процени утицаја одржаће се у трајању од 30 дана, од 16.новембра до 16. децембра 2016. године.

У складу са чл. 54-61. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова у згради скупштине општине Мајданпек. Јавна презентација Нацрта плана детаљне регулације и Извештаја о стратешкој процени утицаја, биће одржана  дана 05.децембра 2016. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, у улици Светог Саве бб.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана детаљне регулације и Извештај о стратешкој процену утицаја плана на животну средину, могу доставити у писаној форми општинској управи Мајданпек, 19250 Мајданпек, Светог Саве бб, у току трајања јавног увида, закључно са 16.децембром 2016. године.

2. Јавна седница комисије за јавни увид на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 21.децембра 2016. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Општине Мајданпек. Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача „Инфоплан“ Д.О.О. Аранђеловац и представници општине Мајданпек. Јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач плана јавно износи свој став.


 

Овде можете преузети:

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ГРАФИЧКЕ ПРИЛОГЕ