";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

02.03.2020.год.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у складу са чланом 45 а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. марта 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у Републици Србији.

Овде можете преузети: