";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Матичне књиге

 

Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и Књига држављана унете су у рачунарски систем, чиме је процедура њиховог издавања сведена на само неколико минута.

Месне канцеларије врше послове који се односе на вођење матичних књига, издавање уверења и извода из матичних књига, оверу преписа, потписа и рукописа, вршење послова пријемне канцеларије, као и друге послове које им из своје надлежности повери општинска управа. Матичне књиге и књиге држављана воде се по матичним подручјима на територији општине Мајданпек за свих 14 насељених места.