";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

 

Послови из делокруга Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове обављају се у оквиру две унутрашње организационе јединице и то:

 1. Службе за урбанизам и грађевинарство;
 2. Службе за стамбено-комуналне послове. 

 

Служба за урбанизам и грађевинарство обавља послове који се односе на

 •  припрему и доношење просторних и урбанистичких планова,
 •  прибављање мишљења од надлежног министарства о усаглашености генералних урбанистичких планова са прописима о планирању,
 • давање мишљења на нацрте просторних и урбанистичких планова из надлежности републике и општина,
 • спровођење урбанистичких планова,
 • издавање извода из урбанистичких планова,
 • издавање аката о урбанистичким условима,
 • издавање одобрења за градњу,
 • потврђивање пријава за почетак извођења радова,
 • уређење јавног грађевинског земљишта путем одговарајућих планских докумената,
 • обезбеђивање техничког прегледа објеката,
 • издавање употребне дозволе,
 • вођење поступка и доношење решења из области заштите животне средине,
 • инспекцијски надзор еколошке, саобраћајне и грађевинске инспекције,
 • организовање и предузимање мера за спречавање бесправне градње
 • и друге послове у овој области, у складу са Законом, Статутом општине и другим прописима. 

 

Служба за стамбено-комуналне послове обавља послове који се односе на

 • развој и обављање комуналних делатности, 
 • инспекцијски надзор над обављањем комуналних делатности,
 • стамбену изградњу и односе са скупштинама станара,
 • послове државне управе у стамбеној области, које република повери општини  
 • и друге послове у складу са Законом и актима органа општине.  

 

 

Процедурa добијања грађевинске дозволе

Издавање грађевинске дозволе је дефинисано Законом о планирању и изградњи.

У општинском услужном центру у функцији Одељења за урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне послове  је шалтер бр.1. и канцеларије бр.18-20. Овде можете добити све захтеве и процедуре у писаном облику, информације о статусу предмета, савете службеника.

Водич кроз обједињену процедуру за издавање грађевинске дозволе можете преузети овде.

 

Обрасце за редовне послове одељења и све потребне информације о поступку обједињене процедуре можете погледати преузети овде