";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 04.06.2020.године

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и чл.37.-42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19)

 

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

подручја ветроелектране „ВЕ Црни Врх“ на територији општине Мајданпек

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 04.06.2020.год. закључно са 19.06.2020.год. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 8.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове (ул. Светог Саве бб, 19250 Мајданпек), као и на интернет страни Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs).

Општинска управа општине Мајданпек, као носилац израде предметног плана генералне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени елаборат за рани јавни увид, надлежно одељење за послове урбанизма пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Иван Грмуша, дипл.инж.грађ. - шеф Одељења.

Примедбе и сугестије на изложени елаборат могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, (ул. Светог Саве бб, 19250 Мајданпек) лично на писарници или поштом, закључно са 19.06.2020.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Мајданпек, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Мајданпек.

 

 


Материјал за рани јавни увид 
ОГЛАС ("Вечерње новости")