";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА  МАЈДAНПЕК

ОПШТИНСКА  УПРАВА

Одељењезаурбaнизам, грађевинарство,

стамбено - комуналне и инспекцијскепослове

IV Број: 350-21/2015-03

Дана: 29.05.2020.год.

М А Ј Д А Н П Е К

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Из техничких разлога, одржавање јавне седнице Комисије за планове СО Мајданпек у оквиру поновљеног јавног увида за ПДР за туристичко насеље Ладне воде се премешта из просторија Општине Мајданпек у просторије туристичког локалитета „Лепенски вир“ у Бољетину (Бољетин бб, 19220 Доњи Милановац). Време почетка јавне седнице Комисије за планове СО Мајданпек остаје непромењено (12,00 часова).

 

 

 

Шеф Одељења

Иван Грмуша, дипл.инг.грађ.


 

 

 16.05.2020.године

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА  МАЈДAНПЕК - ОПШТИНСКА  УПРАВА

Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020)  и члана 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 32/2019-11) оглашава

  ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД

у Нацрт Плана детаљне регулације за туристичко насеље Ладне воде

           Поновљени јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за туристичко насеље Ладне воде (у даљем тексту: Нацрт Плана) одржаће се у трајању од 15 дана и то од 16.маја до 30.маја 2020.године.

У складу са чл. 54-61. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 32/2019-11) Нацрт плана биће изложен на поновљени јавни увид сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова у згради Општине Мајданпек (улица Светог Саве бб) и Месној канцеларији Општинске управе општине Мајданпек у Доњем Милановцу (улица Краља Петра Првог бр. 14).

Све примедбе физичких и правних лица на Нацрт плана могу се доставити у писаној форми на писарници Општинске управе Мајданпек (улица Светог Саве бб, 19250 Мајданпек) у току трајања поновљеног јавног увида, закључно са 30.05.2020. године.

Јавна седница комисије за јавни увид на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 01.06.2020. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Општине Мајданпек. Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача "ИНФОПЛАН" д.о.о. Аранђеловац и представници општине Мајданпек. Јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања поновљеног јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби представници обрађивача Плана јавно износе свој став.

Нацрт Плана детаљне регулације за туристичко насеље Ладне воде доступан је на званичном интернет сајту Општине Мајданпек – www.majdanpek.rs.}

 


Материјал за рани јавни увид  
ОГЛАС ("Вечерње новости")