";} /*B6D1B1EE*/ ?>

 11.06.2020.године

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА  МАЈДAНПЕК

ОПШТИНСКА  УПРАВА

Одељење за урбaнизам, грађевинарство,стамбено - комуналне и инспекцијске послове

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу новог објекта за смештај старих лица на к.п. бр.3473/55 и 4310 К.О. Доњи Милановац

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве б.б. (мала сала) од 11. до 18. јуна 2020. године, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „Форма Антика” из Ниша, ул. Синђелићев Трг 1/7, 18000 Ниш.

Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднела је Општина Мајданпек, ул. Светог Саве б.б., Мајданпек.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у згради Општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве б.б. (мала сала).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Иван Грмуша д.и.г, шеф Одељења за урбaнизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове, ул. Светог Савеб.б. (други спрат).

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. (приземље), најкасније до 18. јуна 2020. године.

 
Материјал за рани јавни увид 
ОГЛАС ("Вечерње новости")