";} /*B6D1B1EE*/ ?>

09.06.2020.године 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА  МАЈДAНПЕК

ОПШТИНСКА  УПРАВА

Одељење за урбaнизам, грађевинарство,стамбено - комуналне и инспекцијске послове

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта - бензинске станице на КП бр. 815/4 КО Мајданпек

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве б.б. (мала сала) од 09. до 16. јуна 2020. године, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „БИЗИНГ” доо из Ниша, ул. Васе Пелагића 31А, 18000 Ниш.

Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело је предузеће "Михајловић" доо Доња Мутница, параћин.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у згради Општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве б.б. (мала сала).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Иван Грмуша д.и.г, шеф Одељења за урбaнизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове, ул. Светог Савеб.б. (други спрат).

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. (приземље), најкасније до 16. јуна 2020. године.

 
Материјал за рани јавни увид