";} /*B6D1B1EE*/ ?>


На основу члана 9. Одлуке о наградама, похвалама и јавним признањима општине Мајданпек – септембарске награде, Комисија за кадровска питања, одликовања и друга јавна признања Скупштине општине Мајданпек донела је

 

 

З А К Љ У Ч А К

о упућивању позива за предлагање кандидата за доделу награда, похвала и јавних признања поводом 12.септембра, дана општине Мајданпек

 

I

Позивају се правна и физичка лица (колективи и појединси) да најкасније до 05.09.2020.године доставе Комисији за кадровска питања, одликовања и друга јавна признања Скупштине општине Мајданпек писмене и образложене предлоге за доделу награда, похвала и јавних признања.

 II

Награде, похвале и јавна признања додељују се за постигнуте резултате у раду и за активности које заслужују јавно истицање и опште признање.

 

III

Након истека рока за подношење предлога, Комисија за кадровска питања, одликовања и друга јавна признања Скупштине општине Мајданпек, на својој седници, размотриће све приспеле предлоге и донеће закључак о додели награда, похвала и јавних признања.

 

IV

Награде, похвале и јавна признања уручиће добитницима председник Скупштине, на седници Скупштине заказаној поводом 12.септембра, дана општине Мајданпек.

 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА ПИТАЊА, ОДЛИКОВАЊА

И ДРУГА ЈАВНА ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Број 06-31/2020 од 03.08.2020.године

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Саша Јаношевић