";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Самоуправа

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Општина Мајданпек је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и Статутом општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдума, других облика учешћа грађана у обављању послова општине Мајданпек и преко својих одборника у Скупштини општине.

Територију општине Мајданпек, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја катастарских општина које улазе у њен састав, и то: Бољетин, Влаоле, Дебели Луг, Доњи Милановац, Голубиње, Јасиково, Клокочевац, Лесково, Мајданпек, Мироч, Мосна, Рудна Глава, Тополница и Црнајка.

Седиште општине је у Мајданпеку, Светог Саве бб.

Дан општине је 12. септембар.

Општина Мајданпек врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени.

Послове општине Мајданпек врше органи општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и Статутом општине. Рад органа општине Мајданпек је јаван

Органи општине Мајданпек су: Скупштина општине, извршни органи општине (Председник општине и Општинско веће) и Општинска управа.

 

  • Месне заједнице
  • Јавне установе